Raad van State vernietigt vergunningen illegale pop-upslachthuizen Genk en Beringen

Michel Vandenbosch: “Tijdens twee voorgaande offerfeesten werd er illegaal onverdoofd geslacht”

In een verstrekkend arrest fluit de Raad van State het FAVV terug. GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch reageert uitermate tevreden: “Het arrest van de Raad van State neemt elke twijfel weg: bij gebrek aan een duurzaam karakter voldoen de pop-upslachthuizen in Genk en Beringen, veredelde loodsen waar hooguit twee dagen tijdens het offerfeest schapen onverdoofd geslacht worden, niet aan de wettelijke voorwaarden om erkend te worden als ‘slachthuis’. Met andere woorden: er werd daar de twee voorgaande offerfeesten illegaal onverdoofd geslacht.” Het arrest vernietigt de erkenningen door het FAVV van 2017, maar heeft verstrekkende gevolgen. Een tijdelijke slachtlocatie kan niet erkend worden, zodat er geen onverdoofde slachtingen zouden mogen plaatsvinden. Er kan geen beroep tegen aangetekend worden.

In het arrest wordt onder meer verwezen naar een recente uitspraak van het Europees Hof van Justitie van 29 mei 2018. Het Europees Hof bevestigde dat onverdoofde rituele slachtingen enkel kunnen, mits deze plaatsvinden in een erkende inrichting én deze voldoet aan technische eisen op gebied van bouw, indeling en uitrusting. Het is precies het duurzame karakter dat garandeert dat de infrastructuur aanwezig is om het slachten in toegelaten omstandigheden te laten verlopen, en om adequate en permanente opvolging en controle mogelijk te maken. Uit deze overwegingen vloeit ondubbelzinnig voort dat het slachten moet gebeuren in een duurzame inrichting.

Pseudoslachthuizen

“Hiermee treedt de Raad van State onze argumentatie volledig bij”, onderstreept Vandenbosch. “De Raad van State is van oordeel dat de pseudoslachthuizen in Genk en Beringen geen duurzaam karakter hebben en daarom vernietigt ze de erkenningen die ten onrechte werden afgeleverd door het FAVV. Kortom: de door het FAVV afgeleverde erkenningen aan de tijdelijke slachthuizen zijn onwettig, zodat daar niet onverdoofd mocht worden geslacht. De wetgever beoogde immers, bij het vastleggen van de regels inzake slachthuizen, de bescherming van dieren bij het slachten.”

Ook Stijn Vandamme en Charlotte Ponchaut, advocaten van GAIA, reageren opgetogen: “De Europese slachtverordening omvat een duidelijk verbod op onverdoofd slachten. In geval van religieuze riten bestaat weliswaar een uitzondering, op basis waarvan toch onverdoofd kan worden geslacht mits dit gebeurt in erkende slachthuizen. Beide arresten bevestigen nu dat de bewoordingen van de Europese Verordening hiervoor een duurzame inrichting vereisen die wordt geëxploiteerd én die moet voldoen aan talrijke voorschriften. Het stootte al langer tegen de borst dat deze voorwaarden wel nageleefd moesten worden door permanente slachthuizen, terwijl het FAVV plots veel lakser was indien het ging om een tijdelijke slachtlocatie van 1 à 2 dagen.”

FAVV-ballon doorprikt

GAIA hekelt de manier waarop die erkenningen door het FAVV werden afgeleverd. "Met dit arrest is de tactiek om de wet te omzeilen onweerlegbaar doorprikt”, onderstreept de GAIA-voorzitter. "Het arrest van de Raad van State heeft de truc van het FAVV doorzien. Het FAVV beoordeelt tal van erkenningsvoorwaarden en criteria voorafgaand aan de exploitatie als 'niet van toepassing' of 'niet beoordeelbaar wegens geen activiteit', louter om alsnog een erkenning te kunnen verlenen. Op het ogenblik dat nacontrole - binnen de drie maanden - zou moeten plaatsvinden op de slachtactiviteiten, zijn de tijdelijke 'slachthuizen' al weer opgedoekt. Het jaar nadien wordt doodleuk een nieuwe tijdelijk erkenning aangevraagd, opnieuw zonder naleving van voorwaarden terwijl op voorhand reeds vaststaat dat er van enige nacontrole geen sprake zal zijn.” 

Verstrekkend arrest
Dit arrest heeft verstrekkende gevolgen, en maakt komaf met het argument van Beringen en Genk in eerdere en lopende procedures, waarin de onwettige erkenning werd misbruikt om het onverdoofd slachten te verantwoorden. Ook door een privé-initiatief in Antwerpen werd op dezelfde manier geprobeerd om de wet te omzeilen. Het arrest impliceert dat wie nog onverdoofd ritueel schapen wil slachten naar een permanent en duurzaam slachthuis moet, dat aan alle structurele voorschriften beantwoordt.

GAIA herinnert er in dit verband aan dat er vanaf 2019 ook in echte slachthuizen in Vlaanderen niet meer onverdoofd geslacht mag worden. Dit is het gevolg van de nieuwe wetgeving, die het Vlaams Parlement dit jaar unaniem goedkeurde, Vanaf 1 januari 2019 moeten ook voor rituele slachtingen schapen wettelijk verplicht voorafgaand aan de halssnede verdoofd worden via omkeerbare electronarcose, en runderen onmiddellijk na de halssnede zolang de bedwelmingsmethode voor die dieren niet op punt staat. 

--- Einde bericht ---

Arrest Raad van State - Beringen .pdf

PDF - 234 Kb

Arrest Raad van State - Genk.pdf

PDF - 221 Kb

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over GAIA

GAIA, of Global Action in the Interest of Animals, verenigt verdedigers voor dierenwelzijn en ijvert voor dierenrechten in België. GAIA werd in 1992 opgericht en heeft meer dan 80.000 leden en aanhangers. GAIA stelt de wreedheid en het dierenmisbruik aan de kaak door onderzoek en actieve, vreedzame campagnes.

 

Neem contact op met

Hopstraat 43 - Rue du Houblon 43 1000 Brussels

02 245 29 50

press@gaia.be

www.gaia.be